Remedial Teaching

Remedial teaching is het tijdig en tijdens een bepaalde periode geven van individuele hulp aan kinderen van 4 tot en met 14 jaar binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, die binnen een school meer dan normale zorg nodig hebben omdat zij veel moeite hebben met leren lezen, spellen, schrijven en rekenen.

Remedial Teaching (RT) wil zeggen pedagogisch en didactische hulp voor kinderen die dit op een of andere manier nodig hebben. Het gaat dan vaak om kinderen die door een bepaald leer- en of gedragsprobleem of -stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Remedial teaching kun je echter ook geven aan kinderen die hoger dan het gemiddelde presteren: ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.

Na een onderzoek stel ik een handelingsplan op. Hierin staat onder andere welke doelen ik met het kind wil bereiken. De behandeling die nu volgt, heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.

Onze praktijk biedt alleen remedial teaching aan voor ernstige reken- en wiskundeproblemen en/of dyscalculie. In alle andere gevallen, zoals bij dyslexie, faalangst, et cetera, zal een verwijzing naar een daartoe bevoegde behandelaar plaatsvinden.

Een handelingsplan is bedoeld voor een bepaalde periode. De uitvoering van dit handelingsplan neemt 8 weken tot 3 maanden in beslag, één of meerdere keren per week op school of in onze eigen praktijk. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.
Veel scholen bieden zelf remedial teaching aan. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht remedial teaching aan te bieden. Er dient wel een zorgplan te zijn, dat het hele schoolteam vaststelt, op basis van richtlijnen en regels die door het ministerie van OC&W zijn gegeven.
Er is een duidelijk verschil tussen remedial teaching en bijles. Bij bijles gaat het om een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

Samengevat:
Remedial teaching betekent:

  • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor);
  • planmatig werken: signalering, diagnosticering, remediëring,
  • evaluatie;doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen;
  • hulp op maat naar aanleiding van een hulpvraag;
  • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan;
  • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven;
  • een plan maken dat in de groep te gebruiken is, wanneer de RT’er er niet bij is;
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen (ouder, leerkracht).