Onderzoek

Bij het vaststellen van een taal- of rekenprobleem kan het wenselijk zijn om andere oorzaken van de geconstateerde problemen uit te sluiten. Het kan zijn dat een kind zwak scoort vanwege beperkte capaciteiten (beperktere intelligentie), gehoor-, gezichts- of sociaal-emotionele problemen. Ook aandachtsproblemen kunnen een oorzaak van taal- en rekenproblemen zijn.

Een psychologisch onderzoek naar de capaciteiten van een kind of jeugdige, om achter deze mogelijke oorzaken te komen, is dan noodzakelijk.

Joep van Vugt neemt, als gekwalificeerd diagnosticus, alle onderzoeken af. De ouders krijgen een schriftelijk verslag van het onderzoek, dat hij in een gesprek toelicht. Als er sprake is van een achterstand staat er in het verslag precies aangegeven wat de achterstand betekent. Dit verslag en gesprek vormt de basis voor een uitgebreid handelings- of werkplan.

De groepsleerkracht of de interne begeleider kan dit plan gebruiken als hij of zij de remedial teaching op school overneemt.

De diagnostiek en begeleiding zijn bedoeld voor leerlingen uit het primair (basis) onderwijs en uit de brugklassen van het voortgezet onderwijs, voor kinderen van 4 tot 16 jaar.

.