Hoe werken wij

De uitvoering van het onderzoek vindt, na schriftelijke aanmelding, plaats in overleg met de betrokkenen, in mijn praktijk. Ik stel daarbij de aanwezigheid van één der ouders zeer op prijs.

Het onderzoek begint met een het invullen van een vragenlijst door ouders en school, die u ontvangt nadat u zich per email bij de praktijk gemeld hebt (joep@tienvoortien.nl). In het aanmeldingsformulier vraag ik u en de school naar de reden van aanmelding, de vraagstelling (hulpvraag) en de achtergronden als het ontwikkelingsverloop en schoolinformatie. Bij het aanmeldingsformulier behoort u ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem én handelingsplannen in te sturen.

Vervolgens doe ik een onderzoek door middel van observaties, gesprekken, vragenlijsten en/of testen/toetsen naar vorderingen op de verschillende leergebieden, naar leervoorwaarden, aanleg, capaciteiten (onder andere het redeneer- en abstractievermogen, de visueel-ruimtelijke en auditief-verbale vaardigheden), het geheugen en de taalontwikkeling. Dit onderzoek is zowel mondeling als schriftelijk.

U ontvangt een onderzoeksverslag dat ik met u, als u dit wenst (al dan niet in het bijzijn van de school) binnen drie werkweken na de testafname, bespreek. Het onderzoek rond ik af met de nota voor verleende diensten. Vanuit dit verslag kan ik een handelingsplan opstellen en ga ik, na uw instemming en als dit gewenst is, over tot remedial teaching.

De duur van het onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling en het testprogramma. De bespreking van de testresultaten en bevindingen duurt ongeveer 1 uur. De doorlooptijd vanaf het intakegesprek tot en met de afronding van het onderzoek is maximaal vijf weken.

Tijdens de remedial teaching-periode houd ik u middels tussentijdse voortgangsgesprekken of -rapportage op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en draag ik zorg voor een adequate afsluiting.

TIEN voor TIEN biedt gerichte hulp en/of begeleiding op sociaal-emotioneel gebied voor kinderen van 4 tot 16 jaar.

Een veilige omgeving, waarin uw kind zich thuis voelt, is voorwaarde voor vooruitgang. In mijn aanpak besteed ik hier veel aandacht aan. De begeleiding is maatwerk.

Door middel van onderzoek en een gesprek met uw kind, bekijk ik waar het probleem zit. Voor de ‘oplossing’ ervan bedenk ik een plan. Dit plan sluit aan bij het niveau van uw kind en is erop gericht om vanuit het beginniveau steeds een stap verder te zetten.

In dit handelingsplan geef ik ook praktische adviezen voor zowel thuis als op school.

Desgewenst kan ik de leerkracht van uw kind bij dit plan betrekken.

In samenspraak en overleg met uw kind stel ik het plan tijdens de begeleiding verder bij, zodat de leerstof en interesse van het kind één geheel gaan vormen. Het kind krijgt, afhankelijk van het probleem, één of twee keer per week begeleiding. Ondersteuning van de ouders is daarbij onontbeerlijk.

Ook de school speelt een belangrijke rol in de samenwerking.