Dyslexie – onderzoek

Als u denkt dat uw kind misschien dyslexie heeft, en een indicatie wil hebben om een begeleiding te kunnen opstarten, dan neem ik in mijn praktijk de Dyslexie Screenings Test af. De Dyslexie Screening Test (DSTNL) is ontwikkeld om de grootte van het risico op dyslexie bij kinderen te bepalen en is een snelle screening op dyslexie.

De Dyslexie Screening Test is een test die een beeld geeft van het risico op dyslexie bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6,5 tot 16,5 jaar. De DSTNL bestaat uit verschillende test onderdelen. Deze onderdelen zijn onder te verdelen in classificerende diagnostische subtests, die een specifieke indicatie op dyslexie geven, en geassocieerde subtests. Deze laatste subtests zijn opgenomen in de DSTNL vanwege de waarschijnlijke samenhang van het testonderwerp met dyslexie.

Naast de DSTNL neem ik ook nog andere lees- en spellingtests af (Brus Een Minuut Test (EMT), de Klepel, de AVI-Cito, Begrijpend Lezen, PI-dictee, et cetera) en doe ik een onderzoek naar de executieve functies met behulp van de test Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL).

Mocht de school deze toetsen recentelijk hebben afgenomen, dan vraag ik u om deze bij het onderzoek mee te nemen (of in ieder geval de uitslagen ervan), samen met eventuele gegevens uit het leerlingvolgsysteem.

 

Het dyslexie-onderzoek in onze praktijk vindt met de individuele leerling plaats. De afname bedraagt minimaal 60 en maximaal 120 minuten.

Als uit de aanmelding blijkt dat het kind over een gemiddelde intelligentie beschikt, en als andere factoren voor de zwakke leesprestaties en spelling zijn uitgesloten, versterkt dat de conclusie dat er sprake is van dyslexie. Als de diagnose eenmaal is vastgesteld, komt het kind in aanmerking voor een dyslexieverklaring. Een dyslexieverklaring geeft het kind recht op de dyslexiefaciliteiten, zodat hij of zij, ondanks zijn/haar beperking, zo goed mogelijk binnen het onderwijs kan functioneren. TIEN voor TIEN mag en kan een dyslexieverklaring uitgeven, op basis van verworven registraties en competenties. Mocht het kind voor een vergoede behandeling in aanmerking komen (als het bijvoorbeeld op drie achtereenvolgende toetsafnames van de Cito Drie Minuten Toets (DMT) een E-score behaalde, dan zal ik uw kind, als het onderzoek dit onderschrijft, doorverwijzen voor een door de gemeente vergoede behandeling bij een praktijk die daartoe een contract met de gemeente heeft. Het uitgevoerde onderzoek zal ik wel op basis van mijn tarieven aan u berekenen (zie Aanmelding).